การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออก และการบันทึกรายจ่าย

บริษัทสั่งซื้อไก่สดแช่แข็งกับทางโรงงานโดยผ่านเอเย่นต์ซึ่งมีโค้ดในการซื้อไก่จากโรงงาน

1. ทางโรงงานจะออกบิลค่าไก่ในนามเอเย่นต์ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ จะต้องทำเอกสารอย่างไรถึงจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. กรณีรับชำระเงินค่าสินค้า ทางบริษัทที่มาเลเซียจะหัก ค่า permit ค่าชิปปิ้ง ค่าเช่ารถเทลเลอร์  ก่อนที่จะนำเงินมาแลกที่ฝั่งไทยเพื่อโอนค่าสินค้าให้กับทางบริษัท ตอนนี้ทางบริษัทที่มาเลเซียไม่ออกบิลอะไรให้เราเลย จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ และสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ

3. ตอนนี้ที่ทางบริษัทเตรียมเพื่อส่งออก มี ใบขนสินค้าขาออก,อินวอยซ์แสดงราคา F.O.BSADAO,THAILAND = USD  ,ใบกำกับการขนย้ายสินค้า,ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร,

Form.D ราคาที่จะต้องนำมายื่นรายงานภาษีและรับรู้รายได้ ดูวันที่จากวันที่ชำระภาษีอากร/ประกัน แต่ลงอัตราแลกเปลี่ยนก่อนวันเกิด Tax Point ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือไม่ค่ะ

          สำหรับคำถามที่ส่งมา ขอให้ความเห็นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับศึกษาต่อยอด และค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับกิจการก่อนดำเนินการดังนี้ครับ

       1. กรณีที่ซื้อไก่โดยผ่านเอเย่นต์ โดยปกติต้องถือว่า เอเย่นต์ซื้อและขายสินค้าให้กับเรา จึงควรประสานงานกับเอเย่นต์ เพื่อให้ออกหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน ให้กับเรา หรือหากในการจ่ายเงิน เป็นการจ่ายโดยเช็คสั่งจ่าย A/C Payee Only ขีดฆ่า หรือผู้ถือ ระบุชื่อ เอ่เยนต์ หรือโรงงานไก่ สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานบันทึกบัญชีได้

       2. กรณีจ่ายเงินให้กับบริษัทที่มาเลเซีย คงต้องประสานงานขอให้ออก ใบเสร็จรับเงินให้กับเรา หรืออาจจะต้องให้ประสานให้บริษัทชิปปิ้ง หรือบริษัทรถ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออกใบเสร็จรับเงินให้กับเราโดยตรง

หากไม่มีหลักฐานอื่นใด จะทำให้ไม่สามารถหักรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้

หากได้รับใบเสร็จรับเงิน และนำมาบันทึกรายจ่ายได้ แต่อาจจะมีประเด็นเรื่อง การจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (2) – (6) ไปยังต่างประเทศ ผู้จ่ายจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตรา 15% ตามมาตรา 70 ซึ่งอาจจะต้องตรวจสอบว่าเงินได้ที่จ่ายไปเข้าเงื่อนไขต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และอาจจะต้องค้นหา อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนไทย – มาเลเซีย ว่ามีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเงินได้ที่จ่าย และเงื่อนไขต่างๆ ว่ากำหนดยกเว้นภาษีไว้หรือไม่อย่างไรเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

จุดรับผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออก ตามมาตรา 78 (4) จะเกิดเมื่อ

       1. ชำระอากรขาออก

       2. วางหลักประกันอากรขาออก หรือ

       3. จัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออก

เว้นแต่ ในกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออกหรือได้รับยกเว้นอากรขาออก แล้วแต่กรณีก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้น ในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออก ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

          ส่วนการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท เพื่อใช้คำนวณภาษี มาตรา 79/4 กำหนดไว้  2 แนวทางคือ

       1. ถ้าได้รับถ้าได้รับเงินตราต่างประเทศ จากการส่งออกสินค้าในขณะที่ออกใบกำกับภาษี และได้มีการขายเงินตราต่างประเทศที่ได้รับชำระนั้นเป็นเงินตราไทย ในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ให้ถือเงินตราไทยจากการขายนั้นเป็นมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับ

       2. ถ้ายังไม่ได้รับเงินตราต่างประเทศ จากการส่งออกสินค้า ในขณะที่ออกใบกำกับภาษี ให้คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 ดังนี้

(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย การธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน

(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน

การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดแล้ว ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร จึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ ในทางปฏิบัติแล้ว โอกาสที่จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 79/4 เป็นไปได้ยากมากเพราะต้องได้รับเงินในวันส่งออก และนำมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทในเดือนที่ส่งออก

ในการส่งออกโดยส่วนใหญ่ จึงจะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 9 โดยใช้ราคาสินค้าในวันที่ชำระอากรขาออก คำนวณเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ในวันก่อนหน้า

มือปราบภาษี

 

หมายเหตุ : ข้อคิดเห็นที่นำเสนอข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเพื่อให้ค้นหาเพิ่มเติม ควรนำไปเปรียบเทียบข้อเท็จจริงทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปปรับใช้
 
ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่
คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
Line@ คลิ๊ก : https://line.me/R/ti/p/%40ovt7363x

Comments

ืNaratee

ขอสอบถามเพิ่มเติม นะคะ

ถ้าในกรณีที่ เราสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ประเทศจีน แล้วให้บริษัทฯ ประเทศจีน ส่งสินค้าให้ลูกค้าเราที่บริษัทฯ ประเทศอินเดีย

เราจะต้องออกใบสั่งซื้อ และใบกำกับภาษี แบบไหนคะ

จ, 27/07/2020 - 10:57