การตีราคาทรัพย์สินเพื่อชำระแทนเงินค่าหุ้น

1. กรณีนำที่ดินไปลงทุุนในนิติ ตีราคาทรัพย์สินอย่างไรคะ

2. กรณี ที่ดินมีราคาประเมินที่สูงขึ้น มูลค่าต่อหุ้นยังคงที่ ทำให้ขาดทุนเมื่อขายหรือไม่คะ

3. เมื่อมีภาษีทรัพย์สินและภาษีโรงเรือน 12.5% ยังต้องจ่ายอีกหรือไม่

รบกวนตอบกลับเพื่อหายสงสัยด้วยค่ะ

1. การนำที่ดินไปลงทุนแทนการชำระเงินค่าหุ้นหรือการชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 630 มีข้อสรุปเกี่ยวกับราคาทรัพย์สินดังนี้

ใช้ราคาประเมินกรมที่ดิน เป็นฐานในการกำหนดมูลค่าที่จะชำระแทนเงินค่าหุ้น

กรณีนี้จะต้องตรวจสอบว่าราคาที่ดินตามราคาประเมินของกรมที่ดินมีมูลค่าเท่าไหร่ ก็ให้นำราคาประเมินที่ได้ไปกำหนดเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. การปรับมูลค่าทรัพย์สินให้สูงขึ้น ประเมินว่าน่าจะหมายถึงการปรับปรุงมูลค่าของททรัพย์สินให้สอดคล้องกับราคาตลาด เพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินหรืองบการเงินแสดงฐานะการเงินของกิจการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการปรับมูลค่าทรัพย์สินจะไม่มีผลกระทบต่อ รายได้ หรือกำไรจากการตีราคาทรัพย์สิน เพราะกิจการยังไม่ได้ขายทรัพย์สินนั้นไป

ผลของการปรับปรุงราคาทรัพย์สินจะเกิดผลกระทบ 2 ส่วนคือ

มูลค่าทรัพย์สินทางบัญชีเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าจากการตีราคาทรัพย์สิน ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน จะกระทบกับงบแสดงฐานะการเงิน จะยังไม่เกิดกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับ ม. 65 ทวิ (3) ที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจาก (6) ให้ถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติ และในกรณีที่มีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ห้ามมิให้นำราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ส่วนทรัพย์สินรายการใดมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ก็ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในการคำนวณกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเดิมที่ใช้อยู่ก่อนตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น โดยให้หักเพียงเท่าที่ระยะเวลา และมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่สำหรับทรัพย์สินนั้นเท่านั้น

ส่วนตอนที่ขาย จะนำรายได้ หัก ด้วยต้นทุนทรัพย์สินที่ปรับเพิ่มขึ้น และนำส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาทรัพย์สินมารับรู้เป็นกำไรจริง ซึ่งทั้งสองรายการจะหักกลบกัน เปรียบง่ายๆ เหมือนกับว่า นำราคาขาย หัก ด้วยราคาทุนก่อนปรับปรุงนั่นเอง

3. สำหรับภาษีทรัพย์สินเมื่อถูกนำมาใช้ในปี 2562 หรือปีใดๆ ก็ตาม จะทำให้ภาษีโรงเรือนถูกยกเลิกไปโดยปริยาย

ด้วยรัก
มือปราบภาษี
 

 

คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download