2 เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 

หน้าที่หนึ่งที่ต้องทำเมื่อมีเงินได้คือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่สำคัญคือ จัดทำงบการเงิน และยื่นแบบฯ ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด พอเป็นแบบนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เลยเข้าใจไปว่าหากไม่มีรายได้ ก็ไม่ต้องทำงบฯ ไม่ต้องยื่นแบบ หรืออาจจะเข้าไปว่าต้องยื่นแบบฯ เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

1. การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อชำระภาษี ครั้งที่ 1

ในความเป็นจริงเมื่อเราเริ่มดำเนินธุรกิจในนามนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้ในปีไหนก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน และยื่นแบบฯ ภาษี โดยในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลและชำระภาษี จะต้อจัดทำปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี โดยมีหลักเกณฑ์สรุปดังนี้

 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี ภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นรอบ 6 เดือน
 • การจัดทำแบบฯ และยื่นเสียภาษีครึ่งปี สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
 • ใช้รายได้ ต้นทุน และกำไรที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน มาคำนวณภาษีเงินได้ เรียกว่า ยื่นแบบฯ ครึ่งปีจากกำไร(ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน
 • ประมาณการรายได้ ต้นทุน และกำไร ทั้งปี เพื่อนำมาชำระภาษีครึ่งปี เรียกว่า ยื่นแบบฯ จากประมาณการกำไร(ขาดทุน) สุทธิ ครึ่งปี
 • คำนวณภาษีเงินได้จากกำไรจริง หรือประมาณการกำไร
 • นำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ระหว่างเดือน 1 - 6 มาหักออก
 • ชำระภาษีเพิ่มเติม กรณีภาษีที่คำนวณจากกำไรจริงหรือประมาณการกำไร มากกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เรียกได้ว่า ชอบแบบไหน ก็เลือกแบบนั้น แต่พอจะสรุปแนวทางให้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดังนี้

การยื่นแบบฯ ครึ่งปีจากกำไร(สุทธิ) ที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน

 • เป็นการเสียภาษีจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงครึ่งปี ทำให้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่มกรณีประมาณการขาดไปเกิน 25 %
 • ต้องจัดทำงบการเงินแสดงรายการกำไรสุทธิจริง 6 เดือน โดยต้องมีผู้สอบบัญชีสอบทาน เพื่อยื่นนำส่งพร้อมแบบฯ ทำให้มีต้นทุนในการยื่นแบบฯ เพิ่ม

การยื่นแบบฯ ครึ่งปีจากประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี

 • เป็นการประมาณการกำไรสุทธิ จึงไม่ต้องจัดทำงบการเงินเพื่อยื่นนำส่งพร้อมแบบฯ
 • หากกำไรสุทธิจริงสูงกว่าประมาณการกำไร เกินกว่า 25 % จะต้องชำระเงินเพิ่ม 20% จากประมาณการกำไรขาดไปเกิน 25% (มาตรา 67 ตรี)                

2. การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อชำระภาษี ครั้งที่ 2

ครบ 12 เดือนเมื่อไหร่ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภงด. 50 โดยรวบรวมรายได้ ต้นทุน และกำไรที่เกิดขึ้นจริงมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีวิธีการสรุปดังนี้                        

 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี 12 เดือน (มาตรา 68)
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกำไร(ขาดทุน)สุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน
 • นำภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้ตอนยื่นแบบครึ่งปีมาหักออก
 • นำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักไว้ตลอดปีภาษีมาหักออก
 • ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมกรณีภาษีที่คำนวณจากกำไร 12 เดือน มากกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่ชำระไว้ครึ่งปี
 • ขอคืนภาษี กรณีชำระภาษีที่คำนวณจากกำไร 12 เดือน น้อยกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่ชำระไว้ครึ่งปี

จะเลือกแบบไหน หรือวิธีไหนไม่ว่ากัน สำคัญอย่าลืมยื่น เพราะโทษถึงประหาร เอ๊ย โทษถึงปรับ เสียใจไม่พอ ยังต้องเสียดายเงินอีกต่างหาก

ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่