Policy

Policy

บริษัท ลุยธุรกิจ รีเทิร์น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ และได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการ bis-online.com สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Email address และข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน โดย บริษัทฯ จะใช้อีเมลนี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับสมาชิก และอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้’ งาน รวมทั้ง จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น และอาจมีบางส่วนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ของประเทศ 

2. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูล IP address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับความนิยมในส่วนของบริการต่างๆ ของบริษัทฯ 

3. ข้อมูลการเข้าใช้หรือการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์  bis-online.com จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ซึ่งระบบจะทำการเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่ระหว่างการเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้ครั้งต่อไป เพื่อลดขั้นตอนการใส่ข้อมูลสมาชิกในการใช้งานครั้งถัดไป ดังนั้นสมาชิกจึงควรจำไว้ว่า หลังการใช้งาน  bis-online.com แล้วให้ทำการออกจากระบบทุกครั้ง 

4. สมาชิกยอมรับที่จะให้ทางบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบของ bis-online.com ใช้ข้อมูลการใช้บริการเว็บของสมาชิกแต่ละราย และข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้กับทางเว็บ และในกรณีที่มีการตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ bis-online.com ซึ่งสมาชิกต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย 

5. สมาชิกอาจเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายในเว็บ bis-online.com ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลของเว็ปไซต์นั้นๆ และความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็ปไซต์นั้นๆ อีกด้วย 

6. หากสมาชิกท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลในการให้บริการบนเว็บ bis-online.com หรือแจ้งโดยตรงมายังที่อยู่ด้านล่าง